Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov slúži predovšetkým na ochranu súkromia našich používateľov

Na stránkach skhodkovce.sk sa môžete pohybovať voľne, bez povinnosti odkrytia svojej identity alebo poskytovania akýchkoľvek osobných údajov. V prípade, že sa rozhodnete využiť niektoré z našich služieb (Kontaktný formulár, Objednávkový formulár), je potrebné uviesť požadované osobné údaje, aby sme mohli spracovať Vaše kontaktné údaje a/alebo rezerváciu požadovanej služby. Vaše osobné údaje však zostanú maximálne chránené. Zdôrazňujeme, že žiadame len údaje, ktoré sú potrebné pre regulárne vybavenie procedúry spojenej s objednávkou vybranej služby a že pri tomto procese používame výlučne len tie informácie, ktoré sme získali priamo od Vás.

V nasledujúcom texte Vám objasníme dôvody zhromažďovania, spôsoby spracovania a stupeň ochrany Vašich osobných údajov.

 

Zhromažďovanie informácií o Vás
Strelecký klub Hodkovce "skhodkovce.sk" zhromažďuje údaje o Vašej identite a ďalšie osobné údaje len v prípade, ak sa rozhodnete využiť niektorú službu z našej ponuky, za ktorú je potrebné uhradiť plnú cenu služby.
V prípade priameho zverejnenia osobných údajov v «Komentároch» sa Vaše údaje stanú verejnými a k informáciám, ktoré ste zanechali pri zapisovaní sa do «Komentárov», budú mať prístup aj iné osoby, okrem Vašej e-mailovej adresy, ktorú nezverejňujeme. Preto "skhodkovce.sk" nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade zneužitia týchto údajov.
Vstupom na stránky skhodkovce.sk náš web server automaticky zhromažďuje informácie o IP adrese Vášho počítača, druhu prehliadača, doméne, čase pripojenia, adrese web stránky z ktorej prichádzate, o stránkach, ktoré ste navštívili a o prácach, ktoré ste počas pobytu na našich stránkach vykonali. Horeuvedené údaje sa využívajú pri vedení štatistiky o návštevnosti stránok za účelom zvyšovania ich kvality.
Pripomíname, že náš web server nezaznamenáva Vašu e-mailovú adresu, ani akúkoľvek inú informáciu, pomocou ktorej by sme Vás mohli identifikovať.

 

Používanie zhromaždených informácií

Vaše osobné údaje používame:

  • aby sme mohli spracovať rezerváciu žiadanej služby,
  • aby sme ich mohli postúpiť priamemu poskytovateľovi služby, ktorú ste si rezervovali a týmto spôsobom umožnili priamy kontakt medzi Vami už pred využitím samotnej zakúpenej služby. Priamy kontakt s bezprostredným poskytovateľom služieb Vám poskytuje možnosť najjednoduchším spôsobom riešiť všetky prípadné nejasnosti.
  • aby sme Vás mohli priebežne informovať o novinkách v našej ponuke, o špeciálnych ponukách, aktualizovaných informáciách a týmto spôsobom Vám umožnili nepretržitý kontakt s rozvojom našej web stránky.

Ani jeden zo získaných údajov nepoužijeme na účely, ktoré nie sú uvedené v tomto vyhlásení. Vaše osobné údaje Strelecký klub Hodkovce «skhodkovce.sk» nepredá, nezmení, neprenajme a nepostúpi tretím osobám.

Strelecký klub Hodkovce «skhodkovce.sk» môže sprístupniť osobné informácie len v prípade, kedy tak stanovuje zákon alebo súdne rozhodnutie, resp. ak sa vyskytne potreba ochrany práv a vlastníctva svojich web stránok, či potreba ochrany osobnej bezpečnosti užívateľa alebo verejnosti.

 

Zmeny vyhlásenia

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa môže postupne meniť. S každou vykonanou zmenou sa zaväzujeme zmeniť aj dátum vyhlásenia. Ak sa v tomto vyhlásení uskutočnia závažné obsahové zmeny, budú všetky zmeny publikované na našich web stránkach, alebo Vám priamo pošleme oznámenie o vykonaných zmenách. Nezávisle od toho, odporúčame našim návštevníkom a užívateľom priebežne sledovať toto vyhlásenie, aby boli čo najpresnejšie informovaní o spôsoboch, akými chránime ich osobné údaje.

Vašu ďalšiu prítomnosť na našich stránkach a používanie našich služieb chápeme ako Váš súhlas so všetkými ustanoveniami Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

 

V Hodkovciach, 18. júla 2015.